D. Jury / E. Prizes / F. Prize Money

D. Jury 
–  Katsumi Asaba / Barbora / Kazunari Hattori / Naomi Hirabayashi / Taeko Isu / Tsuguya Inoue / Kaoru Kasai / Atsuki Kikuchi / Issay Kitagawa / Akira Kobayashi / Satoshi Machiguchi / Jujiro Maki / Gento Matsumoto / Hideki Nakajima / Masayoshi Nakajo / Norio Nakamura / Yukimasa Okumura / Takuya Onuki / Taku Satoh / Katsuhiko Shibuya / Shin Sobue / Takayuki Soeda / Fumio Tachibana / Yuri Uenishi / John Warwicker / Yoshie Watanabe

– Special jurors for Type Design :
Shigenobu Fujita / HeiQuiti Harata / Osamu Torinoumi

– Jury for RGB category :
Tota Hasegawa / Gabin Ito / Atsuki Kikuchi / Yosuke Kurita / Tomohiro Okazaki / Ryoji Tanaka
*The judges will not be eligible to vote for their own entries.

E. Prizes
Grand Prize : 1 entry
TDC Prize : 4〜5 entries
Type Design Prize : 1 entry
Book Design Prize : 1 entry
RGB Prize : 1 entry
Special Prize : 0〜2 entries

– “Prize Winning Work” means an entry selected for the above prizes. “Excellent Work” means an entry, other than the above, which is selected to appear in the annual book. “Prize Nominee Work” means an entry shortlisted for a prize but not selected as a prize winning work.
*Certificates will be presented only to Prize Winning Work.

F. Prize Money
Entrants of prize winning works will receive their prize money at an award ceremony at the TDC exhibition in April 2019.
Grand Prize : JPY200,000
Other Prizes: JPY100,000