(3) Jury / Prizes / Prize Money

■ Jury (Further announcements will be made)
Tatsuya Ariyama / Katsumi Asaba / Kazunari Hattori / Tsuguya Inoue / Kaoru Kasai / Atsuki Kikuchi / Issay Kitagawa / Akira Kobayashi / Satoshi Machiguchi / Gento Matsumoto / Kiyonori Muroga / Hideki Nakajima / Masayoshi Nakajo / Norio Nakamura / Yugo Nakamura / Daijiro Ohara / Yukimasa Okumura / Takuya Onuki / Taku Satoh / Katsuhiko Shibuya / Shin Sobue / Fumio Tachibana / Yui Takada / Yuri Uenishi / John Warwicker / Yuni Yoshida

Special jurors for  Type Design:
Shigenobu Fujita / Osamu Torinoumi

Jury for RGB category:
Tota Hasegawa / Gabin Ito / Atsuki Kikuchi / Yosuke Kurita / Ryoji Tanaka

*The judges will not be eligible to vote for their own entries.

■ Prizes
Grand Prix : 1 entry
TDC Prize : 4〜5 entries
Type Design Prize : 1 entry
Book Design Prize : 1 entry
RGB Prize : 1 entry
Special Prize : 0〜2 entries

– “Prize Winning Work” means an entry selected for the above prizes. “Excellent Work” means an entry, other than the above, which is selected to appear in the annual book. “Prize Nominee Work” means an entry shortlisted for a prize but not selected as a prize winning work.
*Certificates will be presented only to Prize Winning Work.

■ Prize Money
Entrants of prize winning works will receive their prize money at an award ceremony at the TDC exhibition in April 2018.
Grand Prix : JPY200,000
Other Prizes: JPY100,000